Expanded Memory (EM)

Định nghĩa Expanded Memory (EM) là gì?

Expanded Memory (EM)Mở rộng bộ nhớ (EM). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Expanded Memory (EM) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Bộ nhớ mở rộng (EM) là một thuật ngữ bao quát hoặc bảo trợ cho một vài biến thể công nghệ mà không làm nhất thiết làm việc với nhau hoặc có liên quan trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, các công nghệ này đã có nghĩa là để giải quyết cùng một vấn đề, giới hạn 640 KB bộ nhớ có thể sử dụng cho các chương trình trong hệ điều hành DOS. Mở rộng biến thể nhớ được sử dụng rộng rãi nhất là Memory Specification mở rộng (EMS) hoặc LIM EMS.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ nhớ mở rộng đề cập đến phương pháp khác nhau cho phép việc sử dụng nhiều hơn giới hạn KB mặc định 640 áp đặt bởi hệ điều hành DOS. Sử dụng rộng rãi nhất hệ thống bộ nhớ mở rộng là đặc điểm kỹ thuật phát triển chung của Lotus Software, Intel và Microsoft, được gọi đơn giản là bộ nhớ Thông số kỹ thuật mở rộng. Tuy nhiên, để phân biệt nó với những người khác, người ta đôi khi được gọi là LIM EMS để biểu thị các nhà phát triển. Phiên bản đầu tiên sử dụng rộng rãi là EMS 3.2, đó là khả năng hỗ trợ lên đến 8 MB bộ nhớ mở rộng.

What is the Expanded Memory (EM)? – Definition

Expanded memory (EM) is an overarching or umbrella term for several technology variants that do not necessarily work with each other or are directly related to each other. However, these technologies were meant to solve the same problem, the 640 KB limit on usable memory for programs in the DOS operating system. The most widely used expanded memory variant was the Expanded Memory Specification (EMS) or the LIM EMS.

Understanding the Expanded Memory (EM)

Expanded memory refers to various methods for allowing the use of more than the default 640 KB limit imposed by the DOS operating system. The most widely used expanded memory system was the specification jointly developed by Lotus Software, Intel and Microsoft, which was simply called the Expanded Memory Specification. But to differentiate it from the others, it was sometimes referred to as the LIM EMS to denote the developers. The first widely used version was the EMS 3.2, which was able to support up to 8 MB of expanded memory.

Thuật ngữ liên quan

  • Expanded Memory Specification (EMS)
  • Pocket Calculator
  • Scan Chain Reordering
  • Microelectronics
  • Eraser Pointer
  • Antikythera Mechanism
  • Burn-In Test
  • Electrostatic Discharge (ESD)
  • Dielectric
  • Bad Sector

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm