Fast Ethernet

Định nghĩa Fast Ethernet là gì?

Fast EthernetFast Ethernet. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fast Ethernet – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Fast Ethernet là một trong những phiên bản của chuẩn Ethernet cho phép việc truyền dữ liệu hơn 100 megabit mỗi giây trên các mạng cục bộ (LAN). Nó đã được đưa ra vào năm 1995 và là kết nối mạng nhanh nhất thời gian của mình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Fast Ethernet đề cập đến một số tiêu chuẩn mà hỗ trợ và cung cấp 100 Mbps tốc độ truyền dữ liệu. Nó được thiết kế ban đầu cho các mạng cáp đồng xoắn đôi đồng dựa trên và bao gồm 100 Base-TX, 100 Base-T4 và 100 tiêu chuẩn Base-T2. Chiều dài của cáp Ethernet nhanh dựa trên đồng được giới hạn ở 100 mét và được hỗ trợ loại cáp khác nhau. Các tiêu chuẩn nhanh Ethernet sợi dựa trên 100 Base-FX, 100 cơ sở SX, 100 cơ sở BX và 100 Base LX10 sử dụng một hoặc nhiều sợi và phương thức cáp quang để truyền dữ liệu. Phạm vi của Ethernet nhanh cho chế độ chất xơ có thể từ 400 bãi lên đến 25 dặm.

What is the Fast Ethernet? – Definition

Fast Ethernet is one of the versions of the Ethernet standard that enables the transmission of data over 100 megabits per second on local area networks (LAN). It was launched in 1995 and was the fastest network connection of its time.

Understanding the Fast Ethernet

Fast Ethernet refers to a number of standards that support and provide 100 Mbps data transmission speeds. It was initially designed for copper-based twisted pair cable networks and included the 100 Base-TX, 100 Base-T4 and 100 Base-T2 standards. The length of the cable in copper-based fast Ethernet was restricted to 100 meters and supported different cable categories. The fiber-based fast Ethernet standards 100 Base-FX, 100 Base SX, 100 Base BX and 100 Base LX10 use one or more strands and modes of fiber optics to transmit data. The range of fast Ethernet for fiber mode can be from 400 yards to up to 25 miles.

Thuật ngữ liên quan

  • Ethernet
  • 100BASE-T
  • Megabits Per Second (Mbps)
  • Gigabit Ethernet (GbE)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm