Federal Reserve discount rate

Định nghĩa Federal Reserve discount rate là gì?

Federal Reserve discount rateLãi suất chiết khấu dự trữ liên bang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Federal Reserve discount rate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lãi suất đó là một trong hai rằng Fed trực tiếp đặt, theo đó các ngân hàng thành viên Dự trữ Liên bang có thể nhận được tài trợ thông qua Fed. cũng có thể được gọi đơn giản là lãi suất chiết khấu. Tỷ lệ khác theo quy định của Ngân hàng Dự trữ Liên bang được gọi là tỷ lệ quỹ liên bang.

Definition – What does Federal Reserve discount rate mean

An interest rate that is one of two that the Fed directly sets, whereby Federal Reserve member banks can receive funds via the Fed. Can also be referred to simply as the discount rate. The other rate set by the Federal Reserve Bank is known as the Federal funds rate.

Source: ? Business Dictionary