Fixed Wireless Access (FWA)

Định nghĩa Fixed Wireless Access (FWA) là gì?

Fixed Wireless Access (FWA)Cố định truy cập không dây (FWA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fixed Wireless Access (FWA) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Truy cập không dây cố định (FWA) là quá trình truy cập vào một mạng lưới trao đổi hoặc internet trên một mạng không dây cố định.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cố định truy cập không dây làm việc chủ yếu khi hai địa điểm cố định được yêu cầu phải được kết nối trực tiếp. Theo truyền thống, các doanh nghiệp sử dụng đường dây thuê bao hoặc cáp để kết nối hai địa điểm khác nhau. FWA là thay thế rẻ hơn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư. Thông thường, FWA sử dụng các liên kết vô tuyến điện theo các thông tin liên lạc và kết nối trung gian giữa cả hai địa điểm. Thông thường, các thiết bị phát sóng vô tuyến cố định được kéo lên tại tòa nhà mái trên cả hai địa điểm để đảm bảo một cản trở việc truyền dữ liệu miễn phí. Mỗi phòng trong số các thiết bị FWA được cấu hình để phù hợp tầm mắt hoặc là theo một hướng tương tự tiếp nhận tín hiệu tốt hơn. Hơn nữa, bên cạnh kết nối one-to-one địa điểm, FWA có thể được thực hiện trong point-to-multipoint và phương thức truyền tải đa-to-multipoint.

What is the Fixed Wireless Access (FWA)? – Definition

Fixed wireless access (FWA) is the process of accessing a communicating network or internet on a fixed wireless networks.

Understanding the Fixed Wireless Access (FWA)

Fixed wireless access works primarily when two fixed locations are required to be connected directly. Traditionally, enterprises used leased lines or cables to connect two different locations. FWA is cheaper alternative, specifically in densely populated areas. Typically, FWA employs radio links as the communication and connecting medium between both locations. Usually, the fixed wireless broadcasting equipment is hoisted at building roofs on both the locations to ensure an obstruction free data transmission. Each of the FWA devices is configured to be in line of sight or is in a similar direction for better signal reception. Moreover, besides connecting one-to-one locations, FWA can be implemented in point-to-multipoint and multipoint-to-multipoint transmission modes.

Thuật ngữ liên quan

  • Wireless Internet Service Provider (WISP)
  • Wireless Access Point (WAP)
  • Wireless Communications
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet
  • Net Send

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm