Flipping houses

Định nghĩa Flipping houses là gì?

Flipping housesNhà lật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Flipping houses – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chiến lược nhanh lợi nhuận mà một nhà đầu tư mua bất động sản với mức giá chiết khấu, cải thiện tài sản để bán nó với giá cao hơn. Đây có thể là một chiến lược lợi nhuận rất hấp dẫn nếu thị trường nhà đất đang làm tốt. nhà cũ và nhà bị tịch thu là tài sản phổ biến sử dụng trong nhà lật vì các nhà đầu tư có thể có được các đặc tính này khá rẻ do đó tăng lợi nhuận tiềm năng. Đôi khi nhà thầu được sử dụng để thực hiện nâng cấp tài sản, nhưng một flipper nhà có kinh nghiệm có thể làm công việc của mình hoặc mình.

Definition – What does Flipping houses mean

Quick-profit strategy in which an investor purchases real estate at a discount price and improves the property in order to sell it at a higher price. This can be a very lucrative profit strategy if the housing market is doing well. Old homes and foreclosures are popular properties use in house flipping because the investors can acquire these properties fairly cheap thus increasing the potential profit. Sometimes contractors are used to do the upgrades to the property, but an experienced house flipper may do the work his or herself.

Source: ? Business Dictionary