Frame Of Reference

  Frame Of Reference là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Frame Of Reference – Definition Frame Of Reference – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hệ Thống, Khung Tham Chiếu; Phạm Vi Thị Trường Định Vị
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Frame Of Reference là gì?

  Trong vật lý, một khung tham chiếu (hoặc khung tham chiếu) bao gồm một hệ tọa độ trừu tượng và tập hợp các điểm tham chiếu vật lý giúp sửa chữa duy nhất (định vị và định hướng) hệ tọa độ và chuẩn hóa các phép đo trong khung đó.

  Đối với n kích thước, n + 1 điểm tham chiếu là đủ để xác định đầy đủ khung tham chiếu. Sử dụng tọa độ hình chữ nhật (Cartesian), khung tham chiếu có thể được xác định với điểm tham chiếu tại điểm gốc và điểm tham chiếu ở một khoảng cách đơn vị dọc theo mỗi trục tọa độ n.

  Trong thuyết tương đối của Einstein, các khung tham chiếu được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa người quan sát chuyển động và hiện tượng hoặc hiện tượng được quan sát. Trong ngữ cảnh này, cụm từ thường trở thành “khung tham chiếu quan sát” (hoặc “khung tham chiếu quan sát”), ngụ ý rằng người quan sát đang ở trong khung, mặc dù không nhất thiết phải nằm ở gốc của nó. Khung tham chiếu tương đối tính bao gồm (hoặc ngụ ý) thời gian tọa độ, không tương ứng giữa các khung khác nhau di chuyển tương đối với nhau. Do đó, tình huống khác với thuyết tương đối của Galilê, trong đó tất cả các thời gian phối hợp có thể về cơ bản là tương đương.

   

  • Frame Of Reference là Hệ Thống, Khung Tham Chiếu; Phạm Vi Thị Trường Định Vị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Frame Of Reference nghĩa là Hệ Thống, Khung Tham Chiếu; Phạm Vi Thị Trường Định Vị.

  Trong bài viết này, thuật ngữ tham chiếu khung quan sát được sử dụng khi nhấn mạnh vào trạng thái chuyển động thay vì lựa chọn tọa độ hoặc đặc tính của các quan sát hoặc bộ máy quan sát. Theo nghĩa này, một khung tham chiếu quan sát cho phép nghiên cứu ảnh hưởng của chuyển động lên toàn bộ họ hệ thống tọa độ có thể được gắn vào khung này. Mặt khác, một hệ tọa độ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích trong đó trạng thái chuyển động không phải là mối quan tâm chính.

   

  Definition: In physics, a frame of reference (or reference frame) consists of an abstract coordinate system and the set of physical reference points that uniquely fix (locate and orient) the coordinate system and standardize measurements within that frame.
  For n dimensions, n + 1 reference points are sufficient to fully define a reference frame. Using rectangular (Cartesian) coordinates, a reference frame may be defined with a reference point at the origin and a reference point at one unit distance along each of the n coordinate axes.
  In Einsteinian relativity, reference frames are used to specify the relationship between a moving observer and the phenomenon or phenomena under observation. In this context, the phrase often becomes “observational frame of reference” (or “observational reference frame”), which implies that the observer is at rest in the frame, although not necessarily located at its origin. A relativistic reference frame includes (or implies) the coordinate time, which does not correspond across different frames moving relatively to each other. The situation thus differs from Galilean relativity, where all possible coordinate times are essentially equivalent.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Frame Of Reference

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Frame Of Reference là gì? (hay Hệ Thống, Khung Tham Chiếu; Phạm Vi Thị Trường Định Vị nghĩa là gì?) Định nghĩa Frame Of Reference là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Frame Of Reference / Hệ Thống, Khung Tham Chiếu; Phạm Vi Thị Trường Định Vị. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây