Fuel cell

Định nghĩa Fuel cell là gì?

Fuel cellPin nhiên liệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Fuel cell – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thiết bị chuyển đổi năng lượng hóa học của một nhiên liệu (thường là hydrogen) trực tiếp thành năng lượng điện. Trong quá trình hydro này được tiếp tục trao truyền qua niken xốp hoặc bạch kim cathode hợp kim để tách hydro vào các electron và proton. Các electron đi qua một mạch bên ngoài trong khi các proton (sau khi đi qua một chất điện phân lỏng hoặc màng) đi đến một anode carbon xốp hơn mà oxy được liên tục truyền cho nước năng suất. Hiệu quả của các tế bào nhiên liệu (80 phần trăm) là hơn gấp đôi so với các thiết bị khác như vậy, nhưng họ là cồng kềnh và đòi hỏi cung cấp liên tục của khí. sử dụng chính của họ là trong phi thuyền và tàu ngầm, và khả năng sử dụng chúng trong những chiếc xe đã được khám phá. Phát minh vào năm 1854 bởi nhà vật lý Anh William Robert Grove (1811-1896).

Definition – What does Fuel cell mean

Device that converts chemical energy of a fuel (usually hydrogen) directly into electrical energy. In this process hydrogen is continuously passed over a porous nickel or platinum alloy cathode that splits the hydrogen into electrons and protons. The electrons pass through an external circuit whereas the protons (after passing through a liquid or membrane electrolyte) travel to a porous carbon anode over which oxygen is continuously passed to yield water. The efficiency of fuel cells (80 percent) is well over twice that of other such devices, but they are bulky and require constant supply of gases. Their main use is in spacecraft and submarines, and the possibility of using them in cars is being explored. Invented in 1854 by the UK physicist William Robert Grove (1811-1896).

Source: ? Business Dictionary