General manager

Định nghĩa General manager là gì?

General managerTổng giám đốc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ General manager – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Alternative hạn cho giám đốc điều hành (COO).

Definition – What does General manager mean

Alternative term for chief operating officer (COO).

Source: ? Business Dictionary