Gifted

Định nghĩa Gifted là gì?

GiftedNăng khiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gifted – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một tài năng hoặc thông minh hơn cá nhân trung bình. “Trường học Todd coi ông là một đứa trẻ có năng khiếu và bỏ qua anh ấy lên lớp sau khi thực hiện đánh giá đó.”

Definition – What does Gifted mean

A talented or smarter than average individual. “Todd’s school considered him a gifted child and skipped him to the next grade after making that assessment.”

Source: ? Business Dictionary