Gold tranche

Định nghĩa Gold tranche là gì?

Gold trancheĐợt vàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gold tranche – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng vàng mà mỗi quốc gia thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) góp phần như một phần của nghĩa vụ thành viên của mình cho quỹ này, và có thể dễ dàng vay khi phải đối mặt với khó khăn kinh tế. Xem thêm quyền rút vốn đặc biệt.

Definition – What does Gold tranche mean

Amount of gold that each member country of the International Monetary fund (IMF) contributes as part of its membership obligations to the fund, and can readily borrow when facing economic difficulties. See also special drawing rights.

Source: ? Business Dictionary