Gross registered tonnage (GRT)

Định nghĩa Gross registered tonnage (GRT) là gì?

Gross registered tonnage (GRT)Tổng trọng tải đăng ký (GRT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Gross registered tonnage (GRT) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem trọng tải.

Definition – What does Gross registered tonnage (GRT) mean

See tonnage.

Source: ? Business Dictionary