Group Of Pictures (GOP)

Định nghĩa Group Of Pictures (GOP) là gì?

Group Of Pictures (GOP)Group Of Ảnh (GOP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Group Of Pictures (GOP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Nhóm hình ảnh (GOP) là một loại thuật ngữ liên quan đến
mã hóa video MPEG. Nhóm hình ảnh được nhóm lại với nhau theo những cách mà
tăng cường kết quả hình ảnh của một chuỗi video.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Triết lý là mỗi dòng video được mã hóa có nhóm
GOPs. GOPs bao gồm các loại khác nhau như hình ảnh trong nội bộ mã hoá, tiên đoán Coded
hình ảnh, I-tiên đoán được mã hóa hình ảnh và DC đạo hình ảnh được mã hóa. Mã hóa sử dụng
nhóm hình ảnh và các công cụ khác để làm cho trơn tru streaming video. Khung
tỷ lệ và số liệu khác cũng có thể được áp dụng.

What is the Group Of Pictures (GOP)? – Definition

Group of Pictures (GOP) is a type of terminology related to
MPEG video encoding. Groups of pictures are grouped together in ways that
enhance the visual result of a video sequence.

Understanding the Group Of Pictures (GOP)

The philosophy is that each coded video stream has groups of
GOPs. GOPs include various types such as intra-coded pictures, predictive coded
pictures, I-predictive coded pictures and DC direct coded pictures. Encoders use
groups of pictures and other tools to render smoothly streaming video. Frame
rates and other metrics may also apply.

Thuật ngữ liên quan

  • MPEG-1 Audio Layer 3 (MP3)
  • MPEG-1 Audio Layer II (MP2)
  • Frame
  • Frame Rate
  • Web-Based Seminar (Webinar)
  • Resolution
  • Anisotropic Filtering (AF)
  • Most Interesting Man In The World Meme
  • Noob
  • Digital Versatile Disc-Read Only Memory (DVD-ROM)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm