Guaranteed late arrival

Định nghĩa Guaranteed late arrival là gì?

Guaranteed late arrivalĐảm bảo đến cuối năm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Guaranteed late arrival – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp theo yêu cầu, trong đó một khách sạn giữ một chờ đợi chỗ cho khách đến trễ trong buổi tối hoặc ban đêm, với điều kiện là nếu khách không đến khách sạn sẽ tính phí thẻ tín dụng của khách hàng đối với tỷ lệ một đêm. Xem phòng cũng được đảm bảo.

Definition – What does Guaranteed late arrival mean

Requested arrangement in which a hotel keeps a room waiting for a guest arriving late in evening or night, on the condition that if guest fails to arrive the hotel will charge the customer’s credit card for one night’s rate. See also guaranteed reservation.

Source: ? Business Dictionary