Guns or butter

Định nghĩa Guns or butter là gì?

Guns or butterSúng hoặc bơ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Guns or butter – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một mô hình cổ điển của đường cong khả năng sản xuất bằng cách sử dụng mối quan hệ giữa “súng”, hoặc chi tiêu quân sự, và “bơ”, hoặc cung cấp lương thực, chi tiêu của một quốc gia, để chứng minh rằng sự gia tăng của một dựa vào sự sụt giảm của khác.

Definition – What does Guns or butter mean

A classic model of the production possibility curve by using the relationship between “guns”, or military spending, and “butter”, or food supplies, in a nation’s expenditures, in order to demonstrate that the increase of one relies on the decrease of the other.

Source: ? Business Dictionary