Handoff

Định nghĩa Handoff là gì?

HandoffRa tay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Handoff – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một bàn giao đề cập đến quá trình chuyển giao cuộc gọi hoạt động hoặc phiên dữ liệu từ một tế bào trong một mạng di động khác hoặc từ một kênh trong một tế bào khác. Một bàn giao thực hiện tốt là rất quan trọng cho việc cung cấp dịch vụ liên tục đến phiên người gọi hoặc dữ liệu user.In châu Âu và các nước khác, việc bàn giao được biết đến như một bàn giao.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mạng di động được cấu tạo của các tế bào, mỗi trong số đó là khả năng cung cấp dịch vụ viễn thông cho các thuê bao chuyển vùng trong vòng chúng. Mỗi tế bào chỉ có thể phục vụ lên đến một khu vực nhất định và số lượng thuê bao. Vì vậy, khi bất kỳ của hai giới hạn này được đạt tới, một xảy ra sau đó bàn giao. Ví dụ, nếu một thuê bao di chuyển ra khỏi vùng phủ sóng của một tế bào đặc biệt trong khi nhập khác, việc bàn giao diễn ra giữa hai tế bào. Các tế bào đó phục vụ các cuộc gọi trước khi bàn giao được giải phóng khỏi nhiệm vụ của mình, sau đó được chuyển giao cho các tế bào thứ hai. Một bàn giao cũng có thể được kích hoạt khi số lượng thuê bao sử dụng một tế bào đặc biệt đã đạt đến giới hạn tối đa của tế bào (công suất). bàn giao như vậy có thể vì tầm ảnh hưởng của các trang web di động phục vụ các tế bào này đôi khi có thể chồng chéo lên nhau. Vì vậy, nếu một thuê bao nằm trong một khu vực chồng chéo, mạng có thể lựa chọn để chuyển cuộc gọi một thuê bao đến các tế bào tham gia vào sự chồng chéo. Đôi khi bàn giao có thể xảy ra ngay cả khi không có giới hạn là vi phạm. Ví dụ, giả sử rằng một thuê bao ban đầu trong phạm vi quản lý của một tế bào lớn (phục vụ bởi một trang web di động ô-type) vào phạm vi quản lý của một tế bào nhỏ (một phục vụ bởi một tế bào vi). Các thuê bao có thể được trao tắt vào ô nhỏ để giải phóng dung lượng trên một lớn hơn. Bàn giao có thể được phân thành hai loại:

What is the Handoff? – Definition

A handoff refers to the process of transferring an active call or data session from one cell in a cellular network to another or from one channel in a cell to another. A well-implemented handoff is important for delivering uninterrupted service to a caller or data session user.In Europe and other countries, a handoff is known as a handover.

Understanding the Handoff

Cellular networks are composed of cells, each of which is capable of providing telecommunications services to subscribers roaming within them. Each cell can only serve up to a certain area and number of subscribers. Thus, when any of these two limits is reached, a handoff ensues. For instance, if a subscriber moves out of the coverage area of a particular cell while entering another, a handoff takes place between the two cells. The cell that served the call prior to the handoff is relieved of its duties, which are then transferred to the second cell. A handoff may also be triggered when the number of subscribers using a particular cell has already reached the cell’s maximum limit (capacity). Such a handoff is possible because the reach of the cell sites serving these cells can sometimes overlap. Thus, if a subscriber is within an overlapping area, the network may opt to transfer one subscriber’s call to the cell involved in the overlap. Sometimes a handoff can take place even if no limit is breached. For example, suppose that a subscriber initially inside the jurisdiction of a large cell (served by an umbrella-type cell site) enters the jurisdiction of a smaller cell (one served by a micro cell). The subscriber can be handed off to the smaller cell in order to free up capacity on the larger one. Handoffs may be classified into two types:

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Computing Promotion Consortium (MCPC)
  • Mobile Phone
  • Cellular Phone
  • Wireless
  • Global System for Mobile Communications (GSM)
  • Mobile Assisted Handoff (MAHO)
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser
  • CardBus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm