Health care provider

Định nghĩa Health care provider là gì?

Health care providerNhà cung cấp dịch vụ y tế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Health care provider – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Người hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng. Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe là một phần của một mạng của một số loại cho dù đó là một HMO hay PPO. Các nhà cung cấp thường sẽ thấy tất cả bệnh nhân, nhưng người dân không tham gia vào mạng sẽ bị tính phí nhiều hơn so với những người thuộc vào mạng.

Definition – What does Health care provider mean

Person or business that provides health care services to consumers. Most health care providers are part of a network of some sort whether it is a HMO or PPO. These providers will typically see all patients, but people not participating in the network will be charged more than those that belong to the network.

Source: ? Business Dictionary