High-Level Data Link Control (HDLC)

Định nghĩa High-Level Data Link Control (HDLC) là gì?

High-Level Data Link Control (HDLC)High-Level Data Link Control (HDLC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ High-Level Data Link Control (HDLC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một điều khiển liên kết dữ liệu cấp cao (HDLC) là một giao thức đó là một đồng bộ lớp liên kết dữ liệu chút theo định hướng. HDLC đảm bảo việc truyền tải có lỗi dữ liệu đến những khu thích hợp và kiểm soát tốc độ truyền dữ liệu.
HDLCs có thể cung cấp cả hai dịch vụ hướng kết nối và phi kết nối.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một định nghĩa điều khiển liên kết dữ liệu cấp cao quy tắc để truyền dữ liệu giữa các điểm mạng. Dữ liệu trong một HDLC được tổ chức thành các đơn vị gọi là khung và được gửi qua mạng tới các điểm đến cụ thể. HDLC cũng quản lý tốc độ mà tại đó dữ liệu được truyền đi. HDLC thường được sử dụng trong lớp các hệ thống mở kết nối (OSI) mô hình của 2.
khung HDLC được truyền đi trên các liên kết đồng bộ hoặc không đồng bộ liên kết, mà không đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của khung. Này được thực hiện bằng cách sử dụng dấu phân cách khung hoặc cờ, trong đó có chuỗi độc đáo của các bit mà không phải là có thể nhìn thấy bên trong một khung.
Có ba loại khung HDLC:

What is the High-Level Data Link Control (HDLC)? – Definition

A high-level data link control (HDLC) is a protocol that is a bit-oriented synchronous data link layer. HDLC ensures the error-free transmission of data to the proper destinations and controls the data transmission speed.
HDLCs can provide both connection-oriented and connectionless services.

Understanding the High-Level Data Link Control (HDLC)

A high-level data link control defines rules for transmitting data between network points. Data in an HDLC is organized into units called frames and is sent across networks to specified destinations. HDLC also manages the pace at which data is transmitted. HDLC is commonly used in the open systems interconnection (OSI) model’s layer 2.
HDLC frames are transmitted over synchronous links or asynchronous links, which do not mark the start and end of frames. This is done using a frame delimiter or flag, which contains unique sequence of bits that are not visible inside a frame.
There are three types of HDLC frames:

Thuật ngữ liên quan

  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Delimiter
  • Frame Check Sequence
  • Synchronous Transmission
  • Asynchronous Transmission
  • Data Link Layer
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm