Hill Climbing

Định nghĩa Hill Climbing là gì?

Hill ClimbingHill Climbing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hill Climbing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Hill leo là một tối ưu hóa phương pháp dựa trên kinh nghiệm toán học được sử dụng để giải các bài toán tính toán thách thức rằng có nhiều giải pháp. Nó là một phương pháp lặp đi lặp lại thuộc gia đình tìm kiếm địa phương mà bắt đầu với một giải pháp ngẫu nhiên và sau đó lặp đi lặp lại cải thiện yếu tố đó một giải pháp tại một thời điểm cho đến khi nó đến lúc một giải pháp tối ưu hóa nhiều hay ít.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hill leo là một kỹ thuật tối ưu hóa được sử dụng để tìm ra một “tối ưu địa phương” giải pháp cho một vấn đề tính toán. Nó bắt đầu với một giải pháp đó là rất kém so với các giải pháp tối ưu và sau đó lặp đi lặp lại cải thiện từ đó. Nó làm điều này bằng cách tạo ra “hàng xóm” giải pháp đó là tương đối một bước tốt hơn so với các giải pháp hiện tại, chọn tốt nhất và sau đó lặp đi lặp lại quá trình này cho đến khi nó đến được giải pháp tối ưu nhất vì nó không còn có thể tìm thấy bất kỳ cải tiến.

What is the Hill Climbing? – Definition

Hill climbing is a mathematical optimization heuristic method used for solving computationally challenging problems that have multiple solutions. It is an iterative method belonging to the local search family which starts with a random solution and then iteratively improves that solution one element at a time until it arrives at a more or less optimized solution.

Understanding the Hill Climbing

Hill climbing is an optimization technique that is used to find a “local optimum” solution to a computational problem. It starts off with a solution that is very poor compared to the optimal solution and then iteratively improves from there. It does this by generating “neighbor” solutions which are relatively a step better than the current solution, picks the best and then repeats the process until it arrives at the most optimal solution because it can no longer find any improvements.

Thuật ngữ liên quan

  • Heuristic Programming
  • Algorithm
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Greedy Algorithm
  • Search Algorithm
  • Bubble Sort
  • Stochastic
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm