Horizontal integration

Định nghĩa Horizontal integration là gì?

Horizontal integrationHội nhập ngang. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Horizontal integration – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc sáp nhập các công ty tại cùng một sân khấu của sản xuất trong các ngành công nghiệp tương tự hoặc khác nhau. Khi các sản phẩm của cả hai công ty là tương tự, đó là một sự hợp nhất của đối thủ cạnh tranh. Khi tất cả các nhà sản xuất của một hàng hóa hoặc dịch vụ trong một hợp nhất thị trường, nó là việc tạo ra một độc quyền. Nếu chỉ có một vài đối thủ cạnh tranh vẫn còn, nó được gọi là một độc quyền nhóm. Còn được gọi là tích hợp bên. Xem thêm liên kết dọc.

Definition – What does Horizontal integration mean

The merger of companies at the same stage of production in the same or different industries. When the products of both companies are similar, it is a merger of competitors. When all producers of a good or service in a market merge, it is the creation of a monopoly. If only a few competitors remain, it is termed an oligopoly. Also called lateral integration. See also vertical integration.

Source: ? Business Dictionary