I/O Request

Định nghĩa I/O Request là gì?

I/O RequestI / O yêu cầu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ I/O Request – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

I / O gói tin yêu cầu là các cấu trúc kernel mode sử dụng để giao tiếp giữa các trình điều khiển thiết bị Windows Ổ Model và Windows NT cũng như với hệ điều hành Windows. Tất cả các chi tiết dữ liệu được truyền lại cho các cấu trúc dữ liệu thông qua con trỏ duy nhất, thay vì theo quy ước cũ của vận chuyển nhiều tranh cãi dữ liệu nhỏ. Những yêu cầu I / O được thực hiện để vượt qua qua nhiều công đoạn chế biến khác nhau. Những giai đoạn được xác định bởi bản chất của yêu cầu, cho dù đó là dành cho các thiết bị mục tiêu cho một trình điều khiển đơn lớp hoặc một ổ đĩa nhiều lớp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

I / O gói tin yêu cầu về cơ bản được sử dụng để truyền thông giữa các trình điều khiển thiết bị và hệ điều hành. Nó cho phép một quá trình đặc biệt để có được cấm và được thực hiện hoàn toàn.

What is the I/O Request? – Definition

I/O request packets are kernel mode structures used for communication between the Windows Drive Model and Windows NT device drivers as well as with the Windows operating system. All the data details are passed on to the data structure via the single pointer, instead of following the old convention of transporting many small data arguments. These I/O requests are made to pass through many different processing stages. These stages are determined by the nature of the request, whether it is meant for the target device for a single-layered driver or a multilayered drive.

Understanding the I/O Request

I/O request packets are basically used for communications between the device drivers and the operating system. It allows a particular process to get unblocked and be completely executed.

Thuật ngữ liên quan

  • Operating System (OS)
  • Windows Server
  • Kernel
  • Central Processing Unit (CPU)
  • Input/Output Device (I/O Device)
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm