Impersonal communication

Định nghĩa Impersonal communication là gì?

Impersonal communicationThông tin liên lạc vô. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Impersonal communication – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại giao tiếp hoặc tương tác dựa cụ thể về vai trò xã hội, chẳng hạn như thông tin liên lạc giữa một đại diện bán hàng và khách hàng tiềm năng. Cách thức giao tiếp là không chính thức và hời hợt, với các chủ đề cần thiết để kích động một bán hoặc giao dịch tương tự.

Definition – What does Impersonal communication mean

A type of communication or interaction that is based specifically on social roles, such as communication between a sales representative and a potential customer. The manner of communication is informal and superficial, covering topics necessary to instigate a sale or similar transaction.

Source: ? Business Dictionary