Indian Rupee (INR or Rs or Rp)

Định nghĩa Indian Rupee (INR or Rs or Rp) là gì?

Indian Rupee (INR or Rs or Rp)Rupi Ấn Độ (INR hay Rs hoặc Rp). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Indian Rupee (INR or Rs or Rp) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị tiền tệ cho Ấn Độ.

Definition – What does Indian Rupee (INR or Rs or Rp) mean

The currency unit for India.

Source: ? Business Dictionary