Indispensable party

Định nghĩa Indispensable party là gì?

Indispensable partyBên không thể thiếu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Indispensable party – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Entity có tham gia vào một vấn đề trước khi một tòa án đòi hỏi đưa nó vào trong quá trình tố tụng, và có loại trừ sẽ dẫn đến một quyết định bất công hay bãi nhiệm của vụ án. Xem thêm bên liên quan và đảng cần thiết.

Definition – What does Indispensable party mean

Entity whose involvement in a matter before a court requires its inclusion in the litigation process, and whose exclusion will result in an iniquitous decision or dismissal of the case. See also interested party and necessary party.

Source: ? Business Dictionary