Input-output model

Định nghĩa Input-output model là gì?

Input-output modelMô hình đầu vào-đầu ra. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Input-output model – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một ma trận số liệu kinh tế thô được thu thập bởi các công ty và chính phủ để nghiên cứu mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất và tác động kinh tế của hàng hóa sản xuất, nhập khẩu hoặc xuất khẩu để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Quan tâm đặc biệt đến các nhà kinh tế là mức độ mà các kết quả đầu ra của một ngành công nghiệp trở thành các đầu vào khác.

Definition – What does Input-output model mean

A matrix of raw economic data collected by companies and governments to study the relationships between suppliers and producers and the economic impact of the import or export producer goods to meet consumer demand. Of particular interest to economists is the extent that the outputs of one industry become the inputs to another.

Source: ? Business Dictionary