Insurance commissioner

Định nghĩa Insurance commissioner là gì?

Insurance commissionerỦy viên bảo hiểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Insurance commissioner – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các cá nhân người đứng đầu cơ quan của nhà nước đối với quy định bảo hiểm. Người này cũng có thể được gọi là Giám đốc hoặc Tổng Giám Đốc, phụ thuộc vào nhà nước.

Definition – What does Insurance commissioner mean

The individual who heads the state’s agency for insurance regulation. This person may also be referred to as the Director or Superintendent, depending on the state.

Source: ? Business Dictionary