Integrated oil & gas company

Định nghĩa Integrated oil & gas company là gì?

Integrated oil & gas companyCông ty dầu khí tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated oil & gas company – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một công ty tham gia vào mọi khía cạnh của công việc kinh doanh dầu hoặc khí đốt, trong đó bao gồm các phát hiện, thu thập, sản xuất, cải tiến, và phân phối dầu khí. Một tổ chức tích hợp thường tổ chức các nhiệm vụ khác nhau và hoạt động của mình thành các loại thượng nguồn và hạ nguồn.

Definition – What does Integrated oil & gas company mean

A company that participates in every aspect of the oil or gas business, which includes the discovering, obtaining, producing, refining, and distributing oil and gas. An integrated organization usually organizes its different tasks and operations into the categories upstream and downstream.

Source: ? Business Dictionary