Integrated product team

Định nghĩa Integrated product team là gì?

Integrated product teamNhóm sản phẩm tích hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Integrated product team – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Multi-lành nghề, đội ngũ đa bộ phận lắp ráp để có một sản phẩm từ ý tưởng sân khấu của mình cho công đoạn sản xuất bằng cách sử dụng kỹ thuật kỹ thuật đồng thời.

Definition – What does Integrated product team mean

Multi-skilled, multi-department team assembled to take a product from its idea stage to production stage by using concurrent engineering techniques.

Source: ? Business Dictionary