Internet Network Operations Center (INOC)

Định nghĩa Internet Network Operations Center (INOC) là gì?

Internet Network Operations Center (INOC)Trung tâm Điều hành Mạng Internet (INOC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Network Operations Center (INOC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi Internet được giới hạn trong nghiên cứu lớn, giáo dục, và các tổ chức khoa học, một INOC tập trung (duy trì bởi BBN) quản lý các hoạt động của mạng Internet. Với việc mở rộng của Internet cho người sử dụng thông thường và sự ra đời của cung cấp dịch vụ và truy cập Internet cho các khu vực trên toàn thế giới, nó không còn có thể cho một INOC tập trung hoặc nhóm khác để kiểm soát và duy trì hoạt động của mạng Internet. Ý tưởng INOC tập trung đã bị bỏ và thay thế bằng các ý tưởng của INOCs phân phối, theo hình thức điểm Internet Exchange (IXP) và Tier-1 ISP. Hàng trăm IXP công việc bằng cách cung cấp một môi trường ngang hàng với các ISP, nơi giao thông giữa ISP biên giới được định tuyến. Những IXP cung cấp cơ sở hạ tầng vật lý bao gồm các thiết bị định tuyến, chuyển mạch, thiết bị hỗ trợ khác. Chúng là cơ sở để trao đổi lưu lượng giữa các ISP khác nhau hoạt động 24/7. Tier-1 ISP, đóng vai trò cốt lõi của Internet, có INOCs rằng tuyến đường và kiểm soát lưu lượng giữa các ISP tầng thấp hơn. Cho dù thương mại hoặc cộng đồng sở hữu, tất cả INOCs làm như sau:

What is the Internet Network Operations Center (INOC)? – Definition

Understanding the Internet Network Operations Center (INOC)

When Internet was limited to large research, educational, and scientific organizations, a centralized INOC (maintained by BBN) managed the operations of the Internet. With the expansion of the Internet to the common user and the introduction of service providers and Internet access to areas all over the globe, it was no longer possible for a centralized INOC or other group to control and maintain the operations of the Internet. The centralized INOC idea was dropped and replaced by the idea of distributed INOCs, in the form of Internet Exchange Points (IXPs) and tier-1 ISPs. Hundreds of IXPs work by providing a peer environment to the ISPs where the traffic between ISP borders is routed. These IXPs provide the physical infrastructure comprised of routers, switches, and other support equipment. They are the basis for traffic exchange between different ISPs operating 24/7. Tier-1 ISPs, acting as the core of the Internet, have INOCs that route and control the traffic between lower-tier ISPs. Whether commercial or community-owned, all INOCs do the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Networking
  • Server Redundancy
  • Operational Data Store (ODS)
  • Federal Internet Exchange (FIX)
  • Core Router
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Tier 1 Internet Service Provider (Tier 1 ISP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm