Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN)

Định nghĩa Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN) là gì?

Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN)Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Internet Protocol Security (IPsec) VPN đề cập đến quá trình tạo và quản lý các kết nối VPN hoặc các dịch vụ sử dụng một bộ giao thức IPsec.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

IPsec chủ yếu sử dụng chế độ đường hầm để tạo đường hầm VPN. IPsec cung cấp một mức độ tăng cường an ninh trên các kết nối VPN theo mặc định bằng cách cung cấp dịch vụ xác thực, mã hóa và nén ở cấp độ mạng của VPN. Điều này đạt được thông qua việc tải trọng an ninh Encapsulated (ESP), authentication header (AH) và nén tải trọng chỉ IP (IPComp) giao thức. Đối với mỗi gói tin IP đi nó được đóng gói và bảo đảm sử dụng gói IPsec.

What is the Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN)? – Definition

Internet Protocol Security (IPsec) VPN refers to the process of creating and managing VPN connections or services using an IPsec protocol suite.

Understanding the Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN)

IPsec primarily utilizes tunnel mode for creating VPN tunnels. IPsec provides an enhanced level of security on VPN connections by default by providing authentication, encryption and compression services at the network level of VPN. This is achieved through the encapsulated security payload (ESP), authentication header (AH) and IP payload compression (IPComp) protocol. For each outgoing IP packet it is encapsulated and secured using the IPsec packet.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol Security (IPsec)
  • Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
  • VPN Security
  • Virtual Private Network (VPN)
  • VPN Connection
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm