Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Định nghĩa Internet Protocol Version 6 (IPv6) là gì?

Internet Protocol Version 6 (IPv6)Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internet Protocol Version 6 (IPv6) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) là một giao thức Internet (IP) được sử dụng để thực hiện dữ liệu trong các gói dữ liệu từ một nguồn đến một đích đến trên mạng khác nhau. IPv6 là phiên bản nâng cao của IPv4 và có thể hỗ trợ số lượng rất lớn các nút so với IPv4. Nó cho phép 2128 nút có thể, hoặc địa chỉ, kết hợp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phát hành ngày 06 tháng 6 năm 2012, IPv6 đã được phát triển theo dạng thức hexadecimal và chứa 8 octet để cung cấp khả năng mở rộng lớn. Giống như IPv4, IPv6 giao dịch với phát thanh truyền hình địa chỉ mà không có chứa địa chỉ phát sóng trong bất kỳ lớp.

What is the Internet Protocol Version 6 (IPv6)? – Definition

Internet Protocol Version 6 (IPv6) is an Internet Protocol (IP) used for carrying data in packets from a source to a destination over various networks. IPv6 is the enhanced version of IPv4 and can support very large numbers of nodes as compared to IPv4. It allows for 2128 possible node, or address, combinations.

Understanding the Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Released June 6, 2012, IPv6 was developed in hexadecimal format and contains 8 octets to provide large scalability. Like IPv4, IPv6 deals with address broadcasting without containing broadcast addresses in any class.

Thuật ngữ liên quan

  • Internet Protocol Version 4 (IPv4)
  • Internet Protocol (IP)
  • Network Time Protocol (NTP)
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)
  • Subnet Mask
  • Anycast
  • NAT64
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm