J2EE Client

Định nghĩa J2EE Client là gì?

J2EE ClientJ2EE khách hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ J2EE Client – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một khách hàng J2EE là một thành phần ứng dụng truy cập môi trường J2EE để xử lý yêu cầu, dịch vụ sử dụng J2EE. Các yêu cầu khác nhau từ HTTP để giao tiếp phức tạp hơn J2EE máy chủ trên các mạng khác nhau. Sự khác biệt chính giữa J2EE và khách hàng độc lập là một khách hàng J2EE có thể truy cập dịch vụ J2EE khác nhau. Một khách hàng J2EE là một trong hai khách hàng Web hoặc một ứng dụng ứng dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một khách hàng Web bao gồm hai phần: các trang Web động sản xuất bởi các thành phần và một trình duyệt web mang lại các trang đã nhận từ máy chủ. Một khách hàng Web cũng được biết đến như một khách hàng mỏng, mà không xử lý hoạt động quan trọng, chẳng hạn như vấn cơ sở dữ liệu hoặc quản lý quy tắc kinh doanh phức tạp. Các hoạt động này được xử lý bởi enterprise bean thực thi trên máy chủ J2EE. Một số trang web được bao gồm các applet, mà có thể là một bất lợi vì hệ thống phải có một plug-in Java và các tập tin an ninh để thực hiện các applet trong trình duyệt Web. Một khách hàng ứng dụng là một thành phần client-side với một giao diện người dùng đồ họa. Nó có thể truy cập enterprise bean một tầng kinh doanh và thiết lập kết nối HTTP với servlets chạy trong tầng Web.

What is the J2EE Client? – Definition

A J2EE client is an application component that accesses the J2EE environment to process requests or use J2EE services. Requests vary from HTTP to more complex J2EE server communication across different networks. The primary difference between J2EE and stand-alone clients is that a J2EE client is able to access different J2EE services. A J2EE client is either a Web client or an application client.

Understanding the J2EE Client

A Web client is comprised of two parts: dynamic Web pages produced by components and a Web browser that delivers pages received from the server. A Web client is also known as a thin client, which does not handle critical operations, such as database questioning or managing complicated business rules. These operations are handled by enterprise beans executed on the J2EE server. Some Web pages are comprised of applets, which can be a disadvantage because a system must have a Java plug-in and security files to execute applets in a Web browser. An application client is a client-side component with a graphical user interface. It can access a business tier’s enterprise beans and establish HTTP connections with servlets running in the Web tier.

Thuật ngữ liên quan

  • Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
  • Java
  • Abstract Window Toolkit (AWT)
  • Software Development Kit (SDK)
  • Java Development Kit (JDK)
  • Web Client
  • Web Server
  • Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) Components (J2EE Components)
  • Application Client
  • Commit

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm