Job depth

Định nghĩa Job depth là gì?

Job depthChiều sâu công việc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Job depth – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự ảnh hưởng của một nhân viên trong môi trường công việc của mình như ra quyết định và trách nhiệm giải trình. các vị trí cấp cao hơn có nhiều chiều sâu công việc vì nó liên quan đến việc ra quyết định và thận trọng hơn về cách một công việc được thực hiện.

Definition – What does Job depth mean

The influence of an employee in his work environment such as decision making and accountability. Higher level positions have more job depth as it involves decision making and greater discretion on how a job is done.

Source: ? Business Dictionary