Joint product cost

Định nghĩa Joint product cost là gì?

Joint product costGiá thành sản phẩm doanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Joint product cost – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chi phí của hai hoặc nhiều sản phẩm đến từ quá trình sản xuất tương tự mà không có cách nào để phân biệt các chi phí sản xuất từng tốt. Chi phí này sau đó được phân chia dựa trên giá bán của từng sản phẩm riêng biệt.

Definition – What does Joint product cost mean

Costs of two or more products that come from the same manufacturing process that have no way to distinguish the cost of producing each good. Costs are then divided up based on the selling price of each individual product.

Source: ? Business Dictionary