K-Means Clustering

Định nghĩa K-Means Clustering là gì?

K-Means ClusteringK-Phương tiện Clustering. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ K-Means Clustering – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

K-means clustering là một học không giám sát đơn giản
thuật toán được sử dụng để giải quyết vấn đề phân nhóm. Nó sau một đơn giản
thủ tục phân loại một tập dữ liệu nhất định thành một số cụm, được xác định bởi
chữ “k”, được cố định trước. Các cụm này sau đó được vị trí như
điểm và tất cả các quan sát hoặc các điểm dữ liệu có liên quan đến khu vực gần
cụm, tính toán, điều chỉnh và sau đó quá trình này bắt đầu trên bằng cách sử dụng mới
điều chỉnh cho đến khi một kết quả mong muốn đạt được.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

K-means clustering là một phương pháp được sử dụng để phân nhóm phân tích, đặc biệt là trong khai thác và thống kê dữ liệu. Nó nhằm mục đích phân vùng một tập hợp các quan sát thành một số cụm (k), dẫn đến việc phân vùng của dữ liệu vào các tế bào Voronoi. Nó có thể được coi là một phương pháp tìm ra một nhóm đối tượng nhất định thực sự thuộc về.

What is the K-Means Clustering? – Definition

K-means clustering is a simple unsupervised learning
algorithm that is used to solve clustering problems. It follows a simple
procedure of classifying a given data set into a number of clusters, defined by
the letter “k,” which is fixed beforehand. The clusters are then positioned as
points and all observations or data points are associated with the nearest
cluster, computed, adjusted and then the process starts over using the new
adjustments until a desired result is reached.

Understanding the K-Means Clustering

K-means clustering is a method used for clustering analysis, especially in data mining and statistics. It aims to partition a set of observations into a number of clusters (k), resulting in the partitioning of the data into Voronoi cells. It can be considered a method of finding out which group a certain object really belongs to.

Thuật ngữ liên quan

  • Clustering
  • Statistical Mean
  • Cluster Analysis
  • Alan Turing
  • Boolean Logic
  • Computer Science
  • Computer System
  • Deterministic System
  • Loose Coupling
  • Offline

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm