Kaggle Effect

Định nghĩa Kaggle Effect là gì?

Kaggle EffectKaggle Hiệu lực thi hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Kaggle Effect – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Các “Kaggle hiệu lực” là một IT thông tục ủng hộ hạn cho hiệu quả mà Kaggle, một cộng đồng học máy Google, đang có trên máy học. Kaggle như một nhóm có một số ảnh hưởng trong cộng đồng CNTT, và thông qua hoạt động của mình, góp phần phát triển những kết quả mới liên quan đến hệ thống CNTT mới.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong những phần quan trọng nhất của “hiệu ứng Kaggle” đã làm với sử dụng quá nhiều của nhóm các cuộc thi để giúp đỡ để đổi mới thông qua ML ủ bệnh của nhiều dự án. Các cuộc thi tự thúc đẩy một cảm giác của sự gắn kết trên một phần của các nhà phát triển; mà thường là những gì một người nào đó có nghĩa là khi họ đề cập đến những “hiệu ứng Kaggle” trong lĩnh vực CNTT – họ đang nói về các ổ đĩa hướng mô hình hợp tác và cạnh tranh trong học máy.

What is the Kaggle Effect? – Definition

The “Kaggle effect” is a colloquial IT pro term for the effect that Kaggle, a Google machine learning community, is having on machine learning. Kaggle as a group has some sway in the IT community, and through its activities, helps to develop new outcomes related to new IT systems.

Understanding the Kaggle Effect

One of the most significant parts of the “Kaggle effect” has to do with the group’s prolific use of competitions to help to innovate through ML incubation of various projects. The competitions themselves promote a sense of engagement on the part of developers; that is often what someone means when they refer to the “Kaggle effect” in IT – they are talking about the drive toward cooperative and competitive models in machine learning.

Thuật ngữ liên quan

  • Kaggle
  • Google
  • Google Analytics
  • Google Apps
  • Google BigTable
  • Computational Linguistics
  • Turing Test
  • Backward Chaining
  • Expert System
  • Pervasive Computing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm