Keynesian economics

Định nghĩa Keynesian economics là gì?

Keynesian economicsKinh tế học Keynes. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Keynesian economics – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trường phái tư tưởng kinh tế được thành lập bởi các chuyên gia kinh tế Anh John Maynard Keynes (1883-1946) và phát triển bởi những người theo ông. Năm 1936, ở đỉnh cao của cuộc đại khủng hoảng, cuốn sách mang tính bước ngoặt Keynes’ Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ gây ra một sự thay đổi mô hình cho kinh tế: nó đột nhiên thay thế trọng tâm của họ trên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân và các công ty (kinh tế vi mô) để nghiên cứu về hành vi của nền kinh tế nói chung (kinh tế vĩ mô).
Các tấm ván chính của lý thuyết mang tính cách mạng của ông là sự khẳng định rằng tổng cầu được tạo ra bởi các hộ gia đình, các doanh nghiệp và chính phủ và không phải là động lực của thị trường tự do là động lực quan trọng nhất trong nền kinh tế. Lý thuyết này tiếp tục khẳng định rằng thị trường tự do không có cơ chế tự cân bằng dẫn đến việc làm đầy đủ. nhà kinh tế học Keynes đôn đốc và biện minh cho sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thông qua các chính sách công nhằm mục đích để đạt được công ăn việc làm đầy đủ và ổn định giá cả. ý tưởng của họ đã ảnh hưởng rất lớn các chính phủ trên thế giới giao trong việc chấp nhận trách nhiệm của mình để cung cấp đầy đủ hoặc gần đủ công ăn việc làm thông qua các biện pháp (chẳng hạn như chi tiêu thâm hụt ngân sách) mà kích thích tổng cầu. Xem thêm kinh tế học cổ điển, kinh tế tân cổ điển, kinh tế cổ điển mới và kinh tế phía cung.

Definition – What does Keynesian economics mean

A school of economic thought founded by the UK economist John Maynard Keynes (1883-1946) and developed by his followers. In 1936, at the height of the great depression, Keynes’ landmark book The General Theory Of Employment, Interest And Money caused a paradigm shift for economics: it suddenly replaced their emphasis on study of the economic behavior of individuals and companies (microeconomics) to the study of the behavior of the economy as a whole (macroeconomics).
The main plank of his revolutionary theory is the assertion that the aggregate demand created by households, businesses and the government and not the dynamics of free markets is the most important driving force in an economy. This theory further asserts that free markets have no self-balancing mechanisms that lead to full employment. Keynesian economists urge and justify a government’s intervention in the economy through public policies that aim to achieve full employment and price stability. Their ideas have greatly influenced governments the world-over in accepting their responsibility to provide full or near-full employment through measures (such as deficit spending) that stimulate aggregate demand. See also classical economics, neo-classical Economics, new classical economics and supply side economics.

Source: ? Business Dictionary