Labeling

Định nghĩa Labeling là gì?

LabelingGhi nhãn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Labeling – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hiển thị thông tin về một sản phẩm trên container, bao bì của nó, hoặc bản thân sản phẩm. Đối với một số loại hàng tiêu dùng và công nghiệp các sản phẩm, loại và mức độ của thông tin đó phải được truyền đạt bởi một nhãn được điều chỉnh bởi pháp luật an toàn và vận chuyển có liên quan.

Definition – What does Labeling mean

Display of information about a product on its container, packaging, or the product itself. For several types of consumer and industrial products, the type and extent of information that must be imparted by a label is governed by the relevant safety and shipping laws.

Source: ? Business Dictionary