Labor force participation ratio

Định nghĩa Labor force participation ratio là gì?

Labor force participation ratioTỷ lệ lực lượng lao động tham gia. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Labor force participation ratio – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tỷ lệ dân số mà một trong hai được sử dụng hoặc đang tìm kiếm việc làm.

Definition – What does Labor force participation ratio mean

Percentage of total population that either is employed or is seeking employment.

Source: ? Business Dictionary