Labor Management System (LMS)

Định nghĩa Labor Management System (LMS) là gì?

Labor Management System (LMS)Hệ thống quản lý lao động (LMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Labor Management System (LMS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Labor Management System (LMS)? – Definition

Understanding the Labor Management System (LMS)

Thuật ngữ liên quan

  • Work Flow
  • Work Flow Management
  • Peopleware
  • Human Resources Analytics (HR Analytics)
  • Enterprise Relationship Management (ERM)
  • Help Desk
  • Contact List
  • Castanet
  • Client/Server Architecture
  • Middleware

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm