Lambda Expression

Định nghĩa Lambda Expression là gì?

Lambda ExpressionLambda biểu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lambda Expression – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một biểu thức lambda là một chức năng vô danh mà cung cấp một súc tích và cú pháp chức năng, được sử dụng để viết các phương pháp vô danh. Nó được dựa trên khái niệm lập trình chức năng và sử dụng để tạo ra các đại biểu hoặc các loại cây biểu thức. Cú pháp là chức năng (arg1, arg2 … argn) biểu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biểu thức lambda sử dụng biểu tượng operator =, mà đọc như “đi vào.” thông số đầu vào được quy định trên bên trái của nhà điều hành, và tuyên bố / biểu thức được quy định ở bên phải. Nói chung, lambda biểu thức không được sử dụng trực tiếp trong cú pháp truy vấn nhưng thường được sử dụng trong các cuộc gọi phương pháp. biểu thức truy vấn có thể chứa các cuộc gọi phương pháp.
Lambda tính năng cú pháp biểu hiện như sau:

What is the Lambda Expression? – Definition

A lambda expression is an anonymous function that provides a concise and functional syntax, which is used to write anonymous methods. It is based on the function programming concept and used to create delegates or expression tree types. The syntax is function(arg1, arg2…argn) expression.

Understanding the Lambda Expression

Lambda expressions use the operator symbol =, which reads as “goes to.” Input parameters are specified on the operator’s left side, and statement/expressions are specified on the right. Generally, lambda expressions are not directly used in query syntax but are often used in method calls. Query expressions may contain method calls.
Lambda expression syntax features are as follows:

Thuật ngữ liên quan

  • Functional Programming
  • Syntax
  • Query
  • Operator
  • Parameter (param)
  • Expression
  • Compiler
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm