Logic Programming

Định nghĩa Logic Programming là gì?

Logic ProgrammingLogic Lập trình. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Logic Programming – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lập trình Logic là một loại chương trình máy tính được dựa trên các quy tắc logic hình thức. Trong một nghĩa nào đó, tương ứng với lập trình logic để việc sử dụng các phương trình toán học và cấu trúc logic khác để lái xe kết quả lập trình.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách cơ bản để giải thích lập trình logic là nó thường có xu hướng được danh sách các quy tắc logic được sử dụng để cung cấp các kết quả lập trình. Một cách tuyệt vời để lập trình mô tả logic là để tương phản nó với mô hình khác mà chủ yếu đã phát triển gần đây hơn từ những ngày cũ của tuyến tính BASIC và Fortran.

What is the Logic Programming? – Definition

Logic programming is a type of computer programming that is based on formal logic rules. In a sense, logic programming corresponds to the use of mathematical equations and other logical constructs to drive programming outcomes.

Understanding the Logic Programming

One basic way to explain logic programming is that it typically tends to be lists of logical rules that are used to provide programming outcomes. Another great way to characterize logic programming is to contrast it with other paradigms that mainly have developed more recently since the old days of linear BASIC and Fortran.

Thuật ngữ liên quan

  • Linear Function
  • Logic Model
  • Compiler
  • Programming
  • Object
  • Object-Oriented Programming (OOP)
  • Programming Language
  • Logical Data Modeling
  • Functional Programming
  • Functional Language

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm