Manipulated variable

Định nghĩa Manipulated variable là gì?

Manipulated variableBiến chế tác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Manipulated variable – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một biến độc lập được chế tác để đạt được một hiệu ứng đặc biệt hoặc kiểm tra để xác định xem nó là nguyên nhân của hiệu ứng.
Ví dụ, để tìm hiểu xem cân nặng của bạn phụ thuộc vào lượng calo bạn tiêu thụ, bạn có thể làm giảm lượng calo của bạn (calo được biến chế tác) cho một khoảng thời gian và xem làm thế nào cân nặng của bạn thay đổi để đáp ứng.

Definition – What does Manipulated variable mean

An independent variable that is manipulated to achieve a particular effect or tested to determine if it is the cause of the effect.
For example, to find out if your weight depends on the amount of calories you consume, you could lower your caloric intake (calories is the manipulated variable) for a period of time and see how your weight changes in response.

Source: ? Business Dictionary