MAPX File

? Cách mở file .MAPX? Những phần mềm mở file .MAPX và sửa file lỗi. Convert N/A MAPX file sang định dạng khác.

.MAPX File Extension

   

File name MAPX File
File Type Mapjects Client Webparts File
Nhà phát triển Mapjects Development
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MAPX là file gì?

MAPX là Web Files – Mapjects Client Webparts File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mapjects Development.

Tập tin được sử dụng bởi Mapjects GRYD, một gói phần mềm hoạt động phần mềm hiển thị được sử dụng để quản lý an ninh, quản lý năng lượng, và hậu cần; cửa hàng một cấu hình máy khách của “WebParts”, mà là widget có thể được nghiền với nhau để tích hợp hiển thị trực quan; sử dụng cho cấu hình giàu giao diện Web client.

What is a MAPX file?

File used by Mapjects GRYD, an operations visualization software package used for security management, energy management, and logistics; stores a client configuration of “Webparts,” which are widgets that can be mashed together to display integrated visualizations; used for configuring rich client Web interfaces.

Cách mở .MAPX file

Để mở file .MAPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAPX do người dùng đóng góp.

  • e-Sword Module Installer
  • e-Sword Module Installer version
  • e-Sword Module Installer version
  • e-Sword
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MAPX

File .MAPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.