Marginal product of labor

Định nghĩa Marginal product of labor là gì?

Marginal product of laborSản phẩm biên của lao động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Marginal product of labor – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đo của sự gia tăng vật chất trong sản phẩm của một công ty hoặc kinh tế; nó là sản phẩm mà kết quả từ việc thuê một công nhân bổ sung, tất cả các yếu tố khác không đổi.

Definition – What does Marginal product of labor mean

Measure of the physical increase in the output of a firm or economy; it is the output that results from hiring one additional worker, all other factors remaining constant.

Source: ? Business Dictionary