Marketing intelligence

Định nghĩa Marketing intelligence là gì?

Marketing intelligenceTrí thông minh tiếp thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Marketing intelligence – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chủ yếu là dữ liệu bên ngoài thu thập và phân tích bởi một doanh nghiệp về thị trường mà nó dự kiến ​​tham gia với mục đích của việc sử dụng nó trong việc đưa ra quyết định. Tiếp thị thông minh có thể được sử dụng để đánh giá các cơ hội gia nhập thị trường và xây dựng kế hoạch phát triển thị trường và chiến lược thâm nhập.

Definition – What does Marketing intelligence mean

Primarily external data collected and analyzed by a business about markets that it anticipates participating in with the intention of using it in making decisions. Marketing intelligence can be used to assess market entry opportunities and to formulate market development plans and penetration strategies.

Source: ? Business Dictionary