MEM File

? Cách mở file .MEM? Những phần mềm mở file .MEM và sửa file lỗi. Convert N/A MEM file sang định dạng khác.

.MEM File Extension

   

File name MEM File
File Type 1FoxPro Variable File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (24 Bình chọn)

File .MEM là file gì?

MEM là Backup Files – 1FoxPro Variable File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cửa hàng biến và mảng được sử dụng trong một dự án FoxPro; thường được sử dụng cho mục đích sao lưu; có thể được phục hồi bằng cách sử dụng khôi phục từ lệnh.

What is a MEM file?

Stores variables and arrays used in a FoxPro project; often used for backup purposes; can be restored using the RESTORE FROM command.

Cách mở .MEM file

Để mở file .MEM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MEM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MEM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MEM do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Intense Language Office
  • Intense Language Office
  • Quick Memory Editor
  • WordPerfect
  • PSXMemTool
  • PSXMemTool

Chuyển đổi file .MEM

File .MEM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.