MIPS

Định nghĩa MIPS là gì?

MIPSMIPS. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MIPS – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 8/10

Viết tắt của “Triệu Hướng dẫn Per Second.” Nó là một phương pháp đo tốc độ thô của bộ xử lý của máy tính. Kể từ khi MIPS đo không đưa vào tài khoản các yếu tố khác như I / O tốc độ của máy tính hoặc kiến ​​trúc vi xử lý, nó không phải là luôn luôn là một cách công bằng để đo hiệu suất của máy tính. Ví dụ, một máy tính xếp hạng là 100 MIPS có thể máy tính của một số chức năng nhanh hơn so với một máy tính khác đánh giá ở mức 120 MIPS.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the MIPS? – Definition

Stands for “Million Instructions Per Second.” It is a method of measuring the raw speed of a computer’s processor. Since the MIPS measurement doesn’t take into account other factors such as the computer’s I/O speed or processor architecture, it isn’t always a fair way to measure the performance of a computer. For example, a computer rated at 100 MIPS may be able to computer certain functions faster than another computer rated at 120 MIPS.

Understanding the MIPS

Thuật ngữ liên quan

  • Minisite
  • Mirror

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm