Motivating

Định nghĩa Motivating là gì?

MotivatingThúc đẩy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Motivating – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sử dụng ưu đãi, thuyết phục, và các chất kích thích tâm thần hoặc thể chất ảnh hưởng đến cách mọi người nghĩ hay cư xử cá nhân hoặc theo nhóm.

Definition – What does Motivating mean

Using incentives, persuasion, and mental or physical stimulants to influence the way people think or behave individually or in groups.

Source: ? Business Dictionary