MySQL

Định nghĩa MySQL là gì?

MySQLMySQL. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ MySQL – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

MySQL là một hệ thống đầy đủ tính năng quan hệ quản lý cơ sở dữ liệu (RDBMS) cạnh tranh với những cầu thủ như Oracle DB và SQL Server của Microsoft. MySQL được tài trợ bởi công ty Thụy Điển MySQL AB, thuộc sở hữu của Oracle Corp Tuy nhiên, mã nguồn MySQL là tự do sẵn có bởi vì nó ban đầu được phát triển như là phần mềm miễn phí. MySQL được viết bằng C và C ++ và tương thích với tất cả các hệ điều hành chính.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

MySQL là một cơ sở dữ liệu phần mềm tự do ban đầu được phát triển và phát hành lần đầu vào năm 1995. MySQL được đặt theo tên của tôi, con gái Michael Widenius, của một trong những khởi tạo của sản phẩm. Ban đầu nó được sản xuất theo giấy phép GNU General Public, trong đó mã nguồn được phân phối tự do.
MySQL là rất phổ biến cho các ứng dụng web-hosting vì rất nhiều tính năng ưu việt web được tối ưu hóa như các loại dữ liệu HTML, và bởi vì nó cung cấp miễn phí. Nó là một phần của Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) kiến ​​trúc, một sự kết hợp của nền tảng mà thường được sử dụng để cung cấp và hỗ trợ các ứng dụng web tiên tiến. MySQL chạy cơ sở dữ liệu back-end của một số trang web nổi tiếng, bao gồm Wikipedia, Google và Facebook- một minh chứng cho sự ổn định và vững mạnh của nó mặc dù phân cấp, miễn phí cho tất cả các triết lý của nó.
MySQL ban đầu thuộc sở hữu của Sun Microsystems; khi công ty được mua lại bởi Oracle Corp trong năm 2010, MySQL là một phần của gói. Mặc dù MySQL là về mặt kỹ thuật được coi là một đối thủ cạnh tranh của Oracle DB, Oracle DB là chủ yếu được sử dụng bởi các doanh nghiệp lớn, trong khi MySQL được sử dụng bởi, nhiều cơ sở dữ liệu Web theo định hướng nhỏ hơn. Bên cạnh đó, MySQL khác với sản phẩm của Oracle bởi vì nó là trong lĩnh vực công cộng.

What is the MySQL? – Definition

MySQL is a full-featured relational database management system (RDBMS) that competes with the likes of Oracle DB and Microsoft’s SQL Server. MySQL is sponsored by the Swedish company MySQL AB, which is owned by Oracle Corp. However, the MySQL source code is freely available because it was originally developed as freeware. MySQL is written in C and C++ and is compatible with all major operating systems.

Understanding the MySQL

MySQL was a free-software database engine originally developed and first released in 1995. MySQL is named after My, the daughter Michael Widenius, of one of the product’s originators. It was originally produced under the GNU General Public License, in which source code is made freely available.
MySQL is very popular for Web-hosting applications because of its plethora of Web-optimized features like HTML data types, and because it’s available for free. It is part of the Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) architecture, a combination of platforms that is frequently used to deliver and support advanced Web applications. MySQL runs the back-end databases of some famous websites, including Wikipedia, Google and Facebook- a testament to its stability and robustness despite its decentralized, free-for-all philosophy.
MySQL was originally owned by Sun Microsystems; when the company was purchased by Oracle Corp. in 2010, MySQL was part of the package. Although MySQL is technically considered a competitor of Oracle DB, Oracle DB is mainly used by large enterprises, while MySQL is used by smaller, more Web-oriented databases. In addition, MySQL differs from Oracle’s product because it’s in the public domain.

Thuật ngữ liên quan

  • SQL Server
  • Oracle Database (Oracle DB)
  • Structured Query Language (SQL)
  • Open Source
  • Linux
  • Relational Database Management System (RDBMS)
  • NoSQL
  • Linux, Apache, MySQL and Perl/PHP/Python (LAMP)
  • Z Object Publishing Environment (Zope)
  • Data Modeling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm