Network Access Point (NAP)

Định nghĩa Network Access Point (NAP) là gì?

Network Access Point (NAP)Network Access Point (NAP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Network Access Point (NAP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một điểm truy cập mạng (NAP) là một điểm quan trọng mà các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) có thể kết nối với nhau trong peering sắp xếp. NAP là trung tâm trong những ngày đầu của Internet khi nó được đưa ra quá trình chuyển đổi từ một mạng lưới do chính phủ tài trợ để một thương mại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Nguyên đã có bốn điểm truy cập mạng tại Hoa Uniteds. Quỹ khoa học quốc gia đưa ra hợp đồng cho NAP như một phần của một sự chuyển tiếp từ Mạng National Science Foundation (NSFNET). Vị trí của bốn NAP là Washington DC, New Jersey, Chicago, và California. Ngày tương đương với hiện đại của một NAP là một điểm trao đổi Internet (IXP).

What is the Network Access Point (NAP)? – Definition

A network access point (NAP) is a major point where internet service providers (ISPs) can connect with one another in peering arrangements. NAPs were central in the early days of the Internet when it was making the transition from a government-funded network to a commercial one.

Understanding the Network Access Point (NAP)

Originally there were four network access points in the Uniteds States. The National Science Foundation put out contracts for the NAPs as part of a transition from the National Science Foundation Network (NSFNet). The location of the four NAPs were Washington D.C., New Jersey, Chicago, and California. The modern day equivalent of a NAP is an internet exchange point (IXP).

Thuật ngữ liên quan

  • National Science Foundation Network (NSFNet)
  • National Science Foundation (NSF)
  • Peering
  • Internet Exchange Point (IXP)
  • Cisco Network Admission Control (Cisco NAC)
  • Connectile Dysfunction
  • Rogue Access Point (Rogue AP)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm